Omstændigheder og rettigheder

Vær sikker på at du har læst disse betingelser, din ordrebekræftelse eller faktura, vores privatlivspolitik og vilkår for tjenester igennem. Disse dokumenter/links indeholder vigtig information om dine rettigheder i forhold til vore tjenester, og vores behandling af dine data og personlige oplysninger.

Din ordrebekræftelse eller faktura indeholder de specifikke betingelser og omstændinger omkring de(n) aktuelle tjeneste(r) såsom pris, antal, tjenestebeskrivelse og kan indeholde angivelse af tjenestens varighed.

Andre tjeneste relaterede betingelser og omstændigheder finder du i beskrivelsen af det enkelte produkt. Dernæst kan du læse vores privatlivspolitik her  og vore vilkår for tjenester.

Tilsammen udgør disse “aftalen” mellem dig og os og har du og vi ikke aftalt andet skriftligt, er det disse betingelser, der gælder.

De følgende salgs- og leveringsbetingelser har vi forsøgt at skrive i et så enkelt og letlæst sprog, som det har været os mulige. Har du forslag til hvordan de enkelte formuleringer kan omskrives, så de fremstår tydeligere og mere enkelt, så hører vi meget gerne fra dig.

Betingelserne er reelt en udpensling af 3 overordnede forhold mellem to parter (en køber og en sælger)

  • en handel skal give mening
  • den skal være rimelig
  • den skal respekteres

Kontekst – hvem og hvad gælder betingelserne for?

ALCO Company ApS i det følgende alene “ALCO,” “vi,” “os” og “vores” og vedkommende som har accepteret disse betingelser, i det følgende alene “kunde”, “jer”, “jeres”, “du”, “dig” eller “din”) har aftalt de følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser for

  1. de produkter, fysiske genstande, og/eller tjenester som vi ifølge jeres og vores indbyrdes aftaler skal levere hos dig
  2. din adgang til at bruge vore tjenester og muligheden for at aflevere data til ALCO, og for
  3. at vi kan levere vores tjenester til dig og bruge de leverede data til de(t) aftalte formål.

Hvordan accepterer du betingelserne?

Ved at udtrykke din accept af vore fremsatte tilbud, skriftligt i emails eller på anden vis, erklærer du dig samtidig enig i betingelserne i denne aftale. I vore tilbud er denne konsekvens fremhævet.

Hvornår gælder betingelserne fra?

Du og vi er enige om at fra det tidspunkt, hvor vi modtager din accept som nævnt ovenfor, gælder betingelserne som et skridt i ordre arbejdsgangen. Accepterer du disse betingelser på vegne af en virksomhed eller organisation, er du indforstået med at vi forventer at du har den fornødne kompetence og autoritet til at gøre det og “kunde” og “du” vil i det efterfølgende referere til denne virksomhed eller organisation.

Har du ikke den kompetence eller autoritet eller er du ikke fyldt 18, skal du ikke fremsætte en sådan accept, og vi vil ikke kunne levere den aftalte tjeneste/vare til dig, og vi betragter den afgivne ordre som ugyldig.

Hvor har vi alle de betingelser fra?

Hovedorganisationen Dansk Industri udgav i 1992 en række betingelser sammen med Metalliteollisuuden Keskusliitto – Metallindustriens Centralförbund r.y., Finland, Teknologibedriftenes Landsforening, Norge, samt Sveriges Verkstadsindustrier, Sverige. De er siden blevet omtalt som NL92 ”Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk og elektrisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande.” eller blot Almindelige leveringsbetingelser NL92.

Disse almindelige leveringsbetingelser er gengivet i deres helhed bagerst, under hovedoverskriften NL92, og finder også anvendelse for leverancer uden for de nævnte lande og erstatter i det hele, hvad der ellers kunne betegnes som kutymer og/eller standardvilkår i en branche eller industri, hvis disse andre kutymer og standardvilkår ikke skriftligt er accepteret af os.

De følgende afsnit beskriver betingelser der ikke er nævnt, ikke er præciseret, eller som du og vi har aftalt anderledes.

Vore priser og rabatter?

Der kan være tilfælde, hvor vi give rabatter. Det vil være nedslag i listepriser ekskl. moms og rabatter kan angive en reduktion af de garantier, vi giver med produkter og tjenester, og som beskrevet nedenfor.

Når vi nævner en pris, er den angivet ekskl moms og på leveringsbetingelsen: ab lager Thisted. Forsendelse sker på kundens regning og risiko, medmindre andet er skriftligt aftalt på ordrebekræftelsen. Priser og leveringstider er normalt faste, men kan ændres uden varsel jvf. herunder.

Vi sender et tilbud, (eller) du sender en ordre og vi sender en ordrebekræftelse

Alt hvad vi leverer støtter sig på skriftlige tilbud som du har accepteret enten direkte eller ved ikke at gøre os opmærksomme på at du er uenig, når du modtager vores ordrebekræftelse.

Du har ikke ret til at hæve et køb, blot fordi du ikke har modtaget en ordrebekræftelse, medmindre du gør os opmærksomme på at du er uenig senest når du modtager produktet eller får mulighed for at benytte tjenesten.

Sker der ændringer i offentlige afgifter, herunder toldsatser, moms, udsving i valutakurser, indgreb ved regeringen, krig, naturkatastrofer, borgerlige uroligheder samt anden force majeure, der indtræder efter at vi har afsendt ordre­be­kræftelsen, vil blive belastet dig som køber. Vi er pligtig at underrette dig om alle sådanne forhold, både de forhold vi er bekendt med, og de forhold vi burde være bekendt med.

Tilbud er bindende i 14 dage fra den dato, der står i tilbudet, med mindre andet udtrykkeligt er skrevet i tilbudet.

Betalingsbetingelser, faktura og hvordan vi håndterer din manglende betaling

Vore betalingsbetingelser, når varerne ikke sendes pr. efterkrav, eller hvor du og vi ikke har aftalt andet skriftligt, er netto 8 dage efter fakturadato og betales gennem bankkonto som anført på fakturaen.

Vi sender fakturaer igennem Dinero. Fakturaer kan sendes til EAN-numre hvis din virksomhed benytter sig af det, ellers fremsender vi fakturaer som en email vedhæftet et link til at hente fakturaen som en PDF, du herefter frit kan føre igennem andre tjenester, der måtte lette dine administrative løsninger.

Ændrer du email adresse til modtagelse af fakturaer er det vigtigt at du husker at give os besked.

Ved for sen betaling beregnes der morarente på 0,7% af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet og ved fremsendelse af rykkerskrivelser tillægges regningsbeløbet kr. 100 for hver rykkerskrivelse.

Ejendomsforbehold og åndsprodukter

På vore fakturaer har vi skrevet, at vi tager ejendomsforbehold i varen, indtil det fulde faktura beløb er udlignet, for at sikre os adgangen til vort udstyr, i den kedelige situation, at vi skal i dialog med dit konkursbo.

I tilfælde, hvor det leverede omfatter brugsretten til åndsprodukter, herunder software og andre særlige sådanne produkter, vil vi forbeholde os retten til at oplyse producenten og/eller en tredjepart om forhold hos dig, som indikerer eller kunne indikere, at du overtræder eller har til hensigt at overtræde de ejendomsretslige bestemmelser, der hviler på det leverede eller på produkter, der allerede var i køberens besiddelse, uanset alle andre aftaler du og vi har indgået om ikke offentliggørelse og/eller hemmeligholdelse af konfidentielle oplysninger.

Har du og vi i følge samarbejdet og den gensidige tillid udvekslet et meget detaljeret kendskab til hinandens produkter og tjenester har du og vi et skærpet ansvar med hensyn til at respektere hinandens åndsprodukter. Det vil sjældent være muligt at bevise en direkte overtrædelse, hvorfor du og vi har aftalt at rimelig grund er tilstrækkelig grundlag.

Levering

Vi vil som udgangspunkt altid skrive en leveringsdato i vores ordrebekræftelse hvis det giver mening og er muligt for os. Leveringstiden er altid betinget af at alle tekniske detaljer og formaliteter for effektueringen af ordren er afklaret på det tidspunkt, vi sender ordrebekræftelsen.

Såfremt vores levering er afhængig af import- eller eksportlicenser udstedt af offentlig myndighed, eller andre licenser, som vor leverandør er ansvarlig for at levere til os, gælder leveringstiden fra den dato disse licenser er til rådighed for os.

Hvis du undlader at modtage vores leverance på det aftalte tidspunkt, fritager det dig ikke fra at betale rettidigt som om leverancen havde fundet sted.

Forsinkelser i levering som skyldes din manglende modtagelse eller forhold som er udenfor vores kontrol vil forlænge leveringstiden tilsvarende. Vi vil altid gøre vort bedste for at begrænse eventuelle overskridelser af leveringstider.

Visse maskiner, apparater, tilbehør og ydelser leveret af os kan være underkastet reglerne for EMBARGO og det leverede må således under ingen om­stæn­dig­heder gøres til genstand for re-eksport eller på anden måde forlade dansk territorium uden skriftlig tilladelse fra os eller uden at du er i besiddelse af et gyldigt eksportcertifikat. Det er således din pligt, senest når du accepterer vores ordrebekræftelse, at oplyse hvis du har til hensigt at re-eksportere det leverede.

Annullering

Vi har lov til at annullere tilbud, ordrer, abonnementer og kontrakter når vi ikke er i stand til at opfylde dem indenfor en rimelig tid på grund af krig, strejke, lockout, handelskrige, politiske årsager, pludselig opståede kriser og voldsomt ændrede økonomiske samfundsvilkår udenfor vores kontrol.

Det gælder tilsvarende for forsinkelser og skader på leverancer fra vore underleverandører.

Her kan vi ikke drages til ansvar overfor dig.

Mangler

Du må straks ved modtagelsen, og inden det solgte tages i brug, justeres eller bearbejdes, gennemgå det leverede for at sikre dig, at det leverede er mangelfrit.

Har du haft mulighed for at bruge udstyret eller tjenesten hos os, før det leveres til dig, kan vi vælge at lave en prøveattest, der så i givet falde vil indgå som grundlag for efterfølgende servicering.

Reklamation over mangler, du har eller burde have konstateret ved kontrol efter de ovennævnte punkter, skal du meddele os om senest 8 dage efter levering.

Skal vi kunne tage en reklamation til følge, skal vi have adgang til det solgte, før det indsættes i produktion eller ellers tages i brug, bearbejdes eller anvendes i øvrigt.

Vi har ret til at vælge at afhjælpe mangelen eller omlevere for vores regning inden rimelig tid, hvorefter købet ellers må gå tilbage.

Består det leverede helt eller delvist af tredjeparts produkter og/eller tjenester kan vi ikke stilles dårligere end de vilkår vores underleverandør har aftalt med os.

Er det leverede en tjeneste som vi har bygget til dig, måske over en periode, hvor tjenestens funktionalitet er blev tilvirket, kan mangler kategoriseres i 2 kategorier: 1) fejl i eksisterende tilvirket egenskaber, som vi vil arbejde på at afhjælpe straks du gør os opmærksomme på dem, og 2) manglende egenskaber, som vi meget gerne vil tilbyde at tilvirke for dig.

For så vidt angår mangler, som i sagens natur ikke kan konstateres ved leveringen, er du nødt til at være ekstra opmærksom og føre et nøje tilsyn med det leverede i en tid, der er tilstrækkelig til at forvisse dig om at det leverede er fejlfrit. Vi skal huske at påpege de egenskaber du skal føre et sådant tilsyn med, men vi er ikke pligtige til af egen drift at føre et sådant tilsyn på dine vegne.

Specielle forhold

Internet domæner: I tilfælde, hvor det leverede omfatter registrering af et Internet domæne, er du alene ved din anvendelse af det aktiverede domæne ansvarlig i henhold til dansk lov herunder lov om ophavsret, alle betalbare afgifter til KODA etc., for derigennem publicerede artikler, billeder m.m. uanset om du har betalt for domænet.

Internet opkobling: I tilfælde, hvor det leverede omfatter tilslutning af dit lokal netværk med anvendelse af udstyr leveret af os, eventuelt med Internet trafikken dirigeret igennem vort netværk og infrastruktur og videre til Internet, er du alene ved din anvendelse af de til rådighed stillede ressourcer og forbindelser, ansvarlig i henhold til dansk lov for din anvendelse heraf, herunder for påløbne omkostninger og gebyrer som teleoperatører måtte beregne sig for udnyttelsen af de til opkoblingen anvendte telekommunikationslinier og tjenester.

Elektroniske data: I tilfælde, hvor det leverede omfatter opmagasinering og/eller videreforsendelse af elektroniske data gennem vort netværk, er du alene ved din anvendelse af de til rådighed stillede ressourcer og andre kapaciteter, hvormed vi opmagasinerer og/eller transporterer data, ansvarlig i henhold til dansk lov herunder lov om ophavsret, alle betalbare afgifter til KODA, etc. for derigennem publicerede/transporterede artikler, billeder, data m.m. uanset om du har betalt for det leverede.

Time arbejde: I tilfælde, hvor det leverede omfatter udført arbejde på timebetaling for dig på din eller tredjeparts adresse og eventuelt udstyr, er du alene ansvarlig for de følgevirkninger, som vores leverancer måtte få, i det omfang, at det ikke kan godt gøres, at vi har optrådt med hensigt eller groft uagtsomt. Vore anprisninger, forslag, anvisninger og gode råde kan ikke lægges til grund for et søgsmål, hvis det var åbenlyst eller burde være åbenlyst at sådanne ville stride mod dine daglige rutiner og/eller processer, automatisk eksekverbar kode eller anden elektronisk for­an­stalt­ning til varetagelse af din udførelse af visse rutiner.

Tilvirkede tjenester: I tilfælde hvor det leverede omfatter tjenester som du benytter til støtte i udførelsen af visse rutiner, og som vi har tilvirket i samarbejde med dig, er du alene ansvarlig for de konsekvenser tjenesterne kan få for individder, deres personlige oplysninger, dine rutiners udførelse samt andre konsekvenser af din anvendelse af tjenesterne.

Service og garanti

Vort mål er altid at levere varer og tjenester fri for fabrikationsfejl og funktionsafvigelser i henhold til de spe­ci­fi­ka­tio­ner, som gælder for det/de pågældende produkt(er).

Når det ikke lykkes prøver vi at servicere og afhjælpe opståede fejl fra vor adresse i Thisted. Kræver afhjælpningen at udstyr sendes til os, sker det på din regning og risiko. Returnering af reparationer inden for garantiperioden sker ligeledes på din regning og risiko. Vi vil altid forsøge at minimere disse omkostninger, exvis ved at fjerndiagnosticere, tilgå udstyret via Internet, eller via telefon dirigere din indsats.

Vi kan ikke gøres ansvarlige for direkte eller indirekte tab som følge af det leveredes manglende funktion, ligesom vi  ikke kan gøres ansvarlige for tab af data p.g.a. databærende mediers manglende bæreevne. Indleverede databærende medier må forventes at blive slettede/omformatterede. Sikkerhedskopiering af data og andre oplysninger vil altid være dit eget ansvar.

Tjenester som vi leverer til dig, og som du tilgår via Internet, må påregnes at have vedligeholdelsesvinduer. Disse vinduer gør vi vort yderste for at begrænse og at placere udenfor din almindelige arbejdstid.

Der ydes ingen garanti på de under specielle forhold ovenfor nævnte leverancer.

Garantier for slutbrugere løber i 24 måneder fra leveringsdatoen med mindre andet er angivet på ordrebekræftelsen (evt. udvidet garanti) og omfatter såvel reservedele som arbejdsløn men ikke transport til/fra værksted. Garantien dækker ikke skader, som er opstået som følge af misbrug af eller ud øvet vold mod udstyret.

Garantien bortfalder, såfremt det konstateres, at der er foretaget uautoriseret indgreb i udstyret såsom ind­sættelse/udtagning af bestanddele og/eller moduler og lignende under omstæn­digheder, som har været uden for vores kontrol.

Garantien omfatter alene det leverede udstyr og dettes specifikke funktioner ifølge specifikationsbladet for det/de pågældende apparat(er), udstyr eller åndsprodukter.

Ingen andre aftaler, det være sig skriftlige eller mundtlige, andre end nærværende kan gøres gældende af dig ligesom evt. tidligere aftaler hermed er annulleret.

Tvister og værneting

Evt. tvister og voldgift skal, uanset leveringsstedet, afgøres ved Sø- og Handelsretten under Thisted Retskreds.

NL92

ALMINDELIGE NL92 LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden Keskusliitto – Metallindustriens Centralförbund r.y., Finland, Teknologibedriftenes Landsforening, Norge, samt Sveriges Verkstadsindustrier, Sverige.

Anvendelse

1. Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt parterne skriftligt eller på anden måde har aftalt dem. Gælder leveringsbetingelserne for en leverance, skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Produktinformation

2. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

Tegninger og andre tekniske dokumenter

3. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende materiellet eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, tilhører den part, som har udleveret dem. Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, der var formålet med overladelsen. Uden samtykke fra den anden part må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

4. Sælgeren skal senest ved leveringen vederlagsfrit forsyne køberen med et eller et større aftalt antal eksemplarer af tegninger og andre tekniske dokumenter, som er tilstrækkeligt udførlige til, at køberen kan udføre montering, igangsætning, drift og vedligeholdelse (herunder løbende reparationer) af alle materiellets dele. Sælgeren har dog ikke pligt til at udlevere tegninger og dokumenter, som ligger til grund for fremstilling af materiellet eller reservedele.

Leveringsprøve

5. Såfremt der er aftalt leveringsprøve, skal prøven udføres der, hvor materiellet fremstilles, medmindre et andet sted er aftalt. Såfremt tekniske krav til prøven ikke er angivet i aftalen, skal denne udføres i overensstemmelse med sædvane i den pågældende industri i det land, hvori materiellet fremstilles.

6. Sælgeren skal give køberen sådant varsel om en leveringsprøve, at køberen kan overvære denne. Leveringsprøve kan afholdes, selv om køberen ikke er repræsenteret, dersom han er indvarslet. Sælgeren skal føre protokol over leveringsprøven. Prøveprotokollen skal sendes til køberen. Prøveprotokollen skal anses for at give en korrekt beskrivelse af leveringsprøvens gennemførelse og dennes resultat, medmindre køberen beviser noget andet.

7. Såfremt materiellet ved leveringsprøven viser sig ikke at være kontraktmæssigt, skal sælgeren, så hurtigt som muligt sørge for, at materiellet bringes i overensstemmelse med aftalen. På køberens forlangende skal ny leveringsprøve derefter udføres. Var manglen ubetydelig, kan ny leveringsprøve dog ikke forlanges.

8. Medmindre anden fordeling er aftalt bærer sælgeren alle omkostninger ved leveringsprøver, som udføres, hvor materiellet fremstilles. Køberen bærer dog alle omkostninger for sine repræsentanter, herunder rejse- og opholdsudgifter, i forbindelse med sådanne leveringsprøver.

Levering

9. Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms. Er ingen leveringsklausul aftalt, anses levering for sket “Ex Works”.

Leveringstid. Forsinkelse

10. Såfremt parterne i stedet for et bestemt leveringstidspunkt har angivet et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, anses dette tidsrum at løbe fra indgåelsen af aftalen.

11. Finder sælgeren, at han ikke kan levere i rette tid, eller må forsinkelse fra hans side anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give køberen skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da levering påregnes at kunne finde sted. Undlader sælgeren at give den ovennævnte meddelelse, skal han, uanset bestemmelserne i punkterne 13 og 14, erstatte køberen de merudgifter, denne påføres som følge af den manglende meddelelse.

12. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til punkt 37 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

13. Hvis sælgeren ikke leverer materiellet i rette tid, er køberen berettiget til konventionalbod fra den dag, hvor levering skulle have fundet sted. Konventionalboden udgør 0,5% for hver hele uge, forsinkelsen varer, beregnet af den del af den aftalte købesum, som dækker den del af materiellet, der på grund af forsinkelsen ikke kan tages i brug som forudsat. Konventionalboden kan ikke overstige 7,5% af dette beregningsgrundlag. Konventionalboden forfalder til betaling ved skriftligt påkrav fra køberen, dog tidligst når materiellet leveres fuldt ud eller eventuelt på det tidspunkt, hvor køberen hæver aftalen i henhold til punkt 14. Køberen fortaber sin ret til konventionalbod, såfremt han ikke har fremsat skriftligt krav herom inden 6 måneder efter, at levering skulle have fundet sted.

14. Såfremt køberen er berettiget til maksimal konventionalbod i henhold til punkt 13, og materiellet fortsat ikke leveres, kan køberen ved skriftlig meddelelse til sælgeren kræve levering og fastsætte en sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end 1 uge. Såfremt sælgeren heller ikke leverer inden for den fastsatte frist, og dette ikke skyldes forhold, som køberes bærer ansvaret for, kan køberen ved skriftlig meddelelse til sælgeren hæve aftalen for så vidt angår den del af materiellet, som ikke kan tages i brug som forudsat. Køberen har, såfremt han således hæver aftalen, herudover krav på erstatning for det tab, han har lidt ved sælgerens forsinkelse, dersom tabet overstiger den maksimale konventionalbod, han har kunnet kræve i henhold til punkt 13. Denne erstatning kan ikke overstige 7,5% af den del af den aftalte købesum, som dækker den del af materiellet, for hvilken aftalen hæves. Køberen har desuden ret til, ved skriftlig meddelelse til sælgeren, at hæve aftalen, såfremt det står klart, at der vil indtræffe en forsinkelse, som efter reglerne i punkt 13 ville give køberen ret til maksimal konventionalbod. Ved en sådan ophævelse har køberen ret til såvel maksimal konventionalbod som erstatning i henhold til nærværende punkts tredje stykke. Bortset fra konventionalbod i henhold til punkt 13 og ophævelse med begrænset erstatning i henhold til punkt 14 er ethvert krav fra køberen i anledning af sælgerens forsinkelse udelukket. Denne begrænsning i sælgerens ansvar gælder ikke, såfremt sælgeren har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

15. Finder køberen, at han ikke vil kunne modtage materiellet på den aftalte dag, eller må forsinkelse fra hans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give sælgeren skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da modtagelse påregnes at kunne finde sted. Undlader køberen at modtage materiellet på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af det pågældende materiel havde fundet sted. Sælgeren skal sørge for, at materiellet opbevares for køberens regning og risiko. På køberens anmodning skal sælgeren forsikre materiellet for køberens regning.

16. Medmindre køberens i punkt 15 angivne undladelse skyldes noget i punkt 37 nævnt forhold, kan sælgeren skriftligt opfordre køberen til at modtage materiellet inden for en rimelig tid. Undlader køberen at gøre dette inden for et sådant tidsrum – af årsager som sælgeren ikke bærer ansvaret for – er sælgeren berettiget til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen for den leveringsklare del af materiellet, som på grund af køberens undladelse ikke bliver leveret. Sælgeren har da ret til erstatning for den skade, som køberens misligholdelse har påført ham. Erstatningen kan ikke overstige den del af købesummen, der dækker den af materiellet, som ophævelsen omfatter.

Betaling

17. Medmindre andet er aftalt, forfalder den aftalte købesum til betaling med en tredjedel ved aftalens indgåelse og med en tredjedel ved sælgerens skriftlige meddelelse om, at den væsentlige del af materiellet er rede til levering. Restbeløbet erlægges ved leveringen af materiellet.

18. Betaler køberen ikke til aftalt tid, har sælgeren fra forfaldsdagen krav på morarente med den rentesats, som gælder i henhold til lovgivning om renter ved forsinket betaling i sælgerens land. Såfremt sælgerens land er Danmark,skal morarenten dog udgøre den officielt fastsatte diskonto med tillæg af 9 procentpoints.

19. Såfremt køberen ikke efter 3 måneder har betalt det forfaldne beløb, er sælgeren berettiget til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen og foruden morarente at kræve erstatning af køberen for det tab, han har lidt. Erstatningen kan ikke overstige den aftalte købesum.

Ejendomsforbehold

20. Materiellet forbliver sælgerens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

Ansvar for mangler

21. Sælgeren er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation eller udskiftning af materiellet i overensstemmelse med punkterne 22-34 nedenfor.

22. Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden et år fra den dag, materiellet blev leveret. Anvendes materiellet mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

23. For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt 21, påtager sælgeren sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum af et år. For materiellets øvrige dele forlænges den i punkt 22 nævnte periode kun med det tidsrum, materiellet ikke har kunnet anvendes som følge af de i punkt 21 nævnte mangler.

24. Køberen skal give skriftlig meddelelse om en mangel til sælgeren uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig, og i intet tilfælde senere end 2 uger efter, at den i punkt 22 nævnte frist er udløbet, jf. punkterne 23 og 34. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig. Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal sådan meddelelse gives straks. Såfremt køberen ikke skriftligt underretter sælgeren om en mangel inden for de frister, som er angivet i dette punkt, mister køberen sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

25. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køberen i henhold til punkt 24 skal sælgeren afhjælpe manglen uden ugrundet ophold. Sælgeren skal selv bære omkostningerne herved i henhold til bestemmelserne i punkterne 21-33. Reparationen foretages hos køberen, medmindre sælgeren finder det hensigtsmæssigt, at den mangelfulde del eller eventuelt materiellet returneres, således at sælgeren kan foretage reparation eller udskiftning hos sig selv. Kræver demontering og montering af delen speciel fagkundskab, er sælgeren forpligtet til at foretage sådan demontering og montering. Er en sådan speciel fagkundskab unødvendig, er sælgerens forpligtelse vedrørende den mangelfulde del opfyldt, når han har leveret en tilbørligt repareret eller udskiftet del til køberen.

26. Såfremt køberen har afgivet en sådan meddelelse, som nævnt i punkt 24, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som sælgeren bærer ansvaret for, har sælgeren ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført ham.

27. Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end materiellet, påhviler arbejdet og omkostningerne herved køberen.

28. Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning skal ske for sælgerens regning og risiko. Køberen skal følge sælgerens instruktioner om forsendelsesmåde.

29. Køberen skal bære de meromkostninger, som sælgeren påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at materiellet befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted eller – hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet.

30. mangelfulde dele, som udskiftes i henhold til punkt 21, stilles til sælgerens disposition og bliver hans ejendom. 31. Såfremt sælgeren ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser i henhold til punkt 25, kan køberen skriftligt give sælgeren en sidste frist for opfyldelse. Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan køberen efter eget valg: a) lade udføre de reparationer, som er nødvendige, og/eller få fremstillet nye dele for sælgeres regning og risiko forudsat, at han gør dette på en fornuftig og rimelig måde, eller b) kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 15% af den aftalte købesum. Såfremt manglen er væsentlig, kan køberen i stedet hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til sælgeren. Køberen har også ret til således at hæve aftalen, såfremt manglen efter tiltag som nævnt under a) fortsat er væsentlig. Køberen kan ved ophævelse kræve erstatning for sit tab, dog højst 15% af den aftalte købesum.

32. Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.

33. Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over på køberen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden sælgerens skriftlige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse.

34. Uanset bestemmelserne i punkterne 21-33 gælder sælgerens mangelansvar ikke for nogen del af materiellet ud over 2 år fra den i punkt 22 nævnte periodes begyndelse.

35. Sælgeren har intet ansvar for mangler ud over det i punkterne 21-34 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i sælgerens ansvar gælder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Ansvar for tingskade, forvoldt af materiellet (produktansvar)

36. Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælgeren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor køberen. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse, b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendomeller løsøre,somdisse produkter som følge af materiellet forårsager. I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog altid afgøres ved voldgift i henhold til punkt 40.

Ansvarsfrihed (force majeure)

37. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen.

38. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 37, ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. Ved force majeure hos køberen skal denne dække de omkostninger, sælgeren pådrager sig for at sikre og beskytte materiellet.

39. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i punkt 37.

Tvister. Lovvalg

40. Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, kan ikke underkastes domstolens prøvelse, men skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, som gælder i sælgerens land.

41. Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes efter loven i sælgerens land.